ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ROYAL DUMP WINKEL

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij de
ROYAL DUMP zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 De ROYAL DUMP is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 De ROYAL DUMP behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Prijzen

2.1 De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc zijn in euro's inclusief BTW. Voor zendingen naar adressen binnen en buiten
Nederland worden extra verzendkosten in rekening gebracht.
De hoogte van deze verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel als van het feit of het adres binnen of buiten Europa ligt.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de ROYAL DUMP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Betaling

3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijze:
- betaling via giro-overschrijving / internet bankieren
- betaling via PayPal
Overige betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van de ROYAL DUMP aangegeven.

4. Levering

4.1 De ROYAL DUMP is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.2 Levering geschiedt via Post bedrijf aan het door de klant opgegeven adres.

4.3 De ROYAL DUMP is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.
4.4 De levertijd in Nederland is in de regel binnen vijf werkdagen na bestelling. De levertijd varieert echter tussen vier en tien werkdagen, mede afhankelijk van de snelheid van de verschillende betalingsmogelijkheden.

4.5 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 (tien) werkdagen.

4.6 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclame

5.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven werkdagen retour gezonden worden aan de ROYAL DUMP. U krijgt van de ROYAL DUMP een nieuw exemplaar toegezonden.

5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan de ROYAL DUMP te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De ROYAL DUMP zal de prijs van het artikel exclusief de administratie- en verzendkosten retourneren op de opgegeven bankrekening.
Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt.

6. Eigendom

6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de ROYAL DUMP geleverde artikel berusten, te respecteren.

6.2 De door de ROYAL DUMP geleverde artikelen zijn bestemd voor privé – en/of educatief gebruik.

7. Diversen
Wanneer de ROYAL DUMP gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ROYAL DUMP ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ROYAL DUMP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ROYAL DUMP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.